Genel Yayın İlkelerinin PDF versiyonu için bkz.

AACD Genel Yayin Ilkeleri

 

ANKARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

GENEL YAYIN İLKELERİ

Ortak Kurallar

 1. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, sosyal bilimler alanında yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi, Avrupa Birliği ve Avrupa çalışmaları alanlarındaki eserler ile ilgilenmektedir.
 2. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi’ne makale, olay incelemesi ve kitap incelemesi gibi eserler gönderilebilir.
 3. Eserler, Türkçe veya İngilizce dillerinden birisinde olabilir.
 4. Dergiye gönderilecek olan eserler, işlediği konuya yeni bir boyut getirecek şekilde özgün ve daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 5. Gönderilen eserlerin yayınlanmasından sonra, editörler ve editör yardımcıları tarafından uygun görüldüğü takdirde, tüm yayın hakları Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (ATAUM) aittir.
 6. Derginin yararlanıcıları, bu derginin içindeki eserlerin tam metnini okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama veya bağlantı verme hakkına sahiptir.
 7. Yayınlanan eserlerden alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmesi zorunludur. Eserlerin tamamının kullanılması derginin iznine bağlıdır.
 8. Yayınlanan eserin sorumluluğu yazara aittir. Eserdeki hiçbir görüş dergiye veya ATAUM’a yüklenemez.
 9. Dergi, Yayın Etiği Komitesinin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” belgelerini takip etmektedir.

COPE’nin belgeleri ile ilgili olarak bkz. https://publicationethics.org

Derginin Yayın Etiği ve Hatalı Uygulama Bildirimi için bkz.

Etik Rehber İlkeler

 1. Dergi, herhangi bir işlem ücreti veya başvuru ücreti talep etmemektedir.
 2. Eserler, Microsoft Word programında, Times New Roman karakterinde yazılacaktır. Satır aralığı 1,5 olmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.
 3. Yazarlar, eserlerini, dolduracakları “Yazarlık Formu” ile birlikte aacd@ankara.edu.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderir.

Yazarlık Formu ile ilgili olarak bkz.

http://aacd.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/462/2018/02/Yazar-Formu.docx

 1. Sunulan eserler önce derginin yayın kıstaslarını karşılayıp karşılamadığı açısından editörler ve editör yardımcıları tarafından incelenir. Kıstasları karşılamayan eserler editörler ve editör yardımcıları tarafından reddedilebilir veya eserde bazı düzeltmeler istenebilir. Yazar, en kısa sürede, ilgili karar hakkında bilgilendirilir.

Kitap İncelemeleri ve Benzerleri

 1. Kitap incelemeleri, kural olarak, dipnotlar dâhil 1500-2000 kelime arasında olmalıdır.
 2. Derginin yayın kıstaslarını karşılayan kitap incelemesi gibi eserler, editörler ve editör yardımcılarının kararına göre yayınlanmaya uygun bulunabilir, yayınlanmaya uygun bulunmayabilir ya da eserde bazı düzeltmeler istenebilir. Yazar, en kısa sürede, ilgili karar hakkında bilgilendirilir.

Olay İncelemeleri ve Benzerleri

 1. Olay incelemeleri, kural olarak, dipnotlar dâhil 3000-5000 kelime arasında olmalıdır. Eserin sonuna kaynakça listesi eklenmelidir.
 2. Derginin yayın kıstaslarını karşılayan olay incelemesi gibi eserler, tek bir hakeme gönderilir. Eser hakeme gönderildikten sonra hakem, hakem raporu kıstasları çerçevesinde, eseri bir ay içinde değerlendirir ve kararını gönderir. Hakem mazeret belirtmeksizin hakem raporunu süresi içerisinde göndermezse eser başka bir hakeme gönderilir. İlgili eser, hakem kararı çerçevesinde yayınlanmaya uygun bulunabilir, yayınlanmaya uygun bulunmayabilir ya da eserde bazı düzeltmeler istenebilir. Yazar, en kısa sürede, ekinde hakem raporlu bir yazı ile karar hakkında bilgilendirilir.

Makaleler

 1. Makale, kural olarak, dipnotlar dâhil 6.000-10.000 kelime arasında olmalıdır. Makalelerin sonuna kaynakça listesi eklenmelidir.
 2. Makale, Türkçe dilinde yazılmışsa Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelime, yabancı dilde yazılmışsa yazıldığı dilde ve Türkçe özet ve anahtar kelime makaleye eklenmelidir. Yabancı dildeki makaleler bakımından, gerektiğinde, editörler ve editör yardımcıları Türkçe özet ve anahtar kelime eklemesi yapabilir. Özetler en fazla 125 kelime olmalı, anahtar kelimeler ise 5’er adedi geçmemelidir.
 3. Derginin yayın kıstaslarını karşılayan makale aynı anda iki hakeme gönderilir. Makale hakeme gönderildikten sonra hakem, hakem raporu kıstasları çerçevesinde makaleyi bir ay içinde değerlendirir ve kararını gönderir. Herhangi bir hakem mazeret belirtmeksizin hakem raporunu süresi içerisinde göndermezse makale başka bir hakeme gönderilir. İlgili makale, hakem kararı çerçevesinde yayınlanmaya uygun bulunabilir, yayınlanmaya uygun bulunmayabilir ya da makalede bazı düzeltmeler istenebilir. Yazar, en kısa sürede, ekinde hakem raporlu bir yazı ile karar hakkında bilgilendirilir.
 4. Bir makale yönünden iki hakemden bir tanesi olumlu, diğeri olumsuz hakem raporu verdiğinde editörler ve editör yardımcıları, ilgili makaleyi üçüncü bir hakeme gönderme imkânı saklı kalmak kaydıyla, makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağı ile ilgili nihai kararı verir. Yazar, en kısa sürede, ilgili karar hakkında bilgilendirilir.

Başlık Sistemi ve Dipnot Usulü

 1. Eserlerde kullanılacak alt başlık sisteminde ilk alt başlık “I-II-III-…” şeklinde, ikinci alt başlık “A-B-C-…” şeklinde, üçüncü alt başlık “1-2-3…” şeklinde, dördüncü alt başlık “a-b-c-…” şeklinde, beşinci alt başlık “i-ii-iii-…” şeklinde ve altıncı alt başlık “aa-bb-cc-…” şeklinde olacaktır.
 2. Eserlerdeki dipnotlar, Chicago stili (Notes and Bibliography / Dipotlar ve Kaynakça) ile uyumlu olmalıdır.

Chicago stili atıf usulü ile ilgili olarak bkz. http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html

Chicago stili (Notes and Bibliography / Dipnotlar ve Kaynakça) çerçevesinde hazırlanan “Dipnot Yazım İlkeleri” ile ilgili olarak bkz. http://aacd.ankara.edu.tr/dipnot-yazim-ilkeleri/

Dergi Gönderimi

 1. Eserin yayımlandığı 1 adet dergi hem basılı hem de PDF biçiminde olmak üzere yazara ücretsiz olarak verilecektir.