Volume 17, No 1, 2018

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’na Dair Sistemsel Eksiklikler

[Deficiencies in the System of the European Union Agency for Fundamental Rights]

KARAYİĞİT, Mustafa T. ve ÖZCEVİZ, Göksu

DOI: 10.32450/aacd.457822

C17S1KarayigitveOzceviz

 

An Assessment of the European Union’s Impact on Resolution of the Kosovo Impasse

KELKİTLİ, Fatma Aslı

DOI: 10.32450/aacd.457826

C17S1Kelkitli

 

Uluslararası Halkla İlişkiler Yoluyla Ülke Algısı ve İmajı Oluşturmak: Almanya’da Türkiye Algısı ve İmajı Üzerine Ampirik Bir Araştırma (2010-2013)

[Create a Country Perception and Image by International Public Relations: An Empirical Research about Perception and Image of Turkey in Germany (2010-2013)]

ÖZDEMİRCİ, Ata ve ÖNDER, H. Burcu

DOI: 10.32450/aacd.457830

C17S1OzdemirciveOnder

 

Fransız Dördüncü Cumhuriyeti’nde Siyasal Yapı ve Dış Politika: Süveyş Krizi’ne Giden Yolda Fransa’nın İsrail Politikası

[Political Structure and Foreign Policy of the French Fourth Republic: French Policy Towards Israel on the Road to Suez Crisis]

ÖZEN, Çınar ve YEŞİLYURT, Nuri

DOI: 10.32450/aacd.457833

C17S1OzenveYesilyurt

 

Avrupa Birliği’nde Kamusal Alanın Kimlik Konusuna Etkisi

[The Effect of Public Sphere on the Identity Issue in the European Union]

SEFER, Özlem

DOI: 10.32450/aacd.457835

C17S1Sefer

 

Türkiye’nin Orta ve Doğu Avrupa’daki Kararsız Müttefikleri: Türkiye’nin Avrupa Birliği Sürecine Yönelik Desteğin Dinamikleri

[Turkey’s Ambivalent Allies in Central and Eastern Europe: Dynamics of Support for Turkey’s European Union Process]

KUŞKU SÖNMEZ, Eda

DOI: 10.32450/aacd.457841

C17S1KuskuSonmez

 

Volume 17, No 2, 2018

Avrupa Birliği’nin Dış İlişkileri ve Politikası: Avrupa Birliği’nin Bütünleş(eme)mesi Üzerine Bir İnceleme

[Foreign Relations and Policy of the European Union: A Review on the (Dis)Integration of the European Union]

AKDEMİR, Erhan

DOI: 10.32450/aacd.511238

C17S2Akdemir

 

Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali- AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme

[Revocation of Trade Mark on the Ground of Non-Use According to Turkish Industrial Property Code – An Evaluation in the Light of Court of Justice of European Union’s Recent Decisions]

BEKTAŞ, İbrahim

DOI: 10.32450/aacd.511271

C17S2Bektas

 

Analysis of International Student Mobility from Turkey via Erasmus+ Program

GÜNDÜZ, Fatma Feyza

DOI: 10.32450/aacd.511771

C17S2Gunduz

 

Polbud Kararı Sonrasında İş Kurma Serbestîsinin Kapsamı ve Şirketlerin Sınıraşan Tür Değişikliği

[The Scope of the Companies’ Right of Establishment and Cross-Border Conversions After the Polbud Decision]

GÜREL, Murat

DOI: 10.32450/aacd.511945

C17S2Gurel

 

Gender Differences in Entrepreneurship: The EU and Turkey

OĞUZ, Gönül

DOI: 10.32450/aacd.511962

C17S2Oguz

 

Yeni Sağ ve Avrupa Birliği Politikaları Perspektifinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Planlamada Yaşanan Dönüşüm

[The Transformation in the Plan of theTurkish Republic of Northern Cyprus in the Perspective of New Right and European Union Policies]

ÖVGÜN, Barış ve ÇOLAKOĞLU, Şifa

DOI: 10.32450/aacd.511978

C17S2OvgunveColakoglu

 

Türk Medyasının Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Yaklaşımının Okurların Tutum ve Kanaatleri Üzerindeki Etkileri

[The Impacts of The Turkish Media’s Approach Towards Turkey-European Union Relations on The Readers’ Attitudes and Opinions]

SAĞLAM, Hakan

DOI: 10.32450/aacd.511990

C17S2Saglam

 

Türkiye’deki İşletmelerin Endüstri 4.0’a Geçiş Performansı: Avrupa Birliği Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Ampirik Analiz

[Industry 4.0 Performance of Turkish Businesses: A Comparative Analysis with the European Union]

ÜNLÜ, Fatma ve ATİK, Hayriye

DOI: 10.32450/aacd.512006

C17S2UnluveAtik

 

Döngüsel Ekonomiye Geçiş Doğrultusunda Yeni Tedbirler ve AB Üye Ülkelerinin Stratejileri

[The Recent Measures and The Strategies of The EU Member States Towards Circular Economy Transition]

SAPMAZ VERAL, Evren

DOI: 10.32450/aacd.511998

C17S2SapmazVeral